સ્ટાફ સિલેકશન સીજીએલ ભરતી ૨૦૨૨ | SSC Combined Graduate Level Exam

ટૂંકમાં માહિતી : સ્ટાફ સિલેક્શન કમિશન દ્વારા ગ્રુપ B અને C માં કમ્બાઈન્ડ ગ્રેજ્યુએટ લેવલ પરીક્ષા 2022 ની ખાલી જગ્યાઓની ભરતી માટે જાહેરનામું પ્રકાશિત કર્યું છે. જે ઉમેદવારને લાયકત પૂર્ણ કરેલ હોઈ અને અરજી કરવામાં રસ ધરવતા હોઈ અરજી કરી શકે છે, Staff Selection Commission (SSC)

Gujarat Anganwadi Recruitment 2022 | Anganwadi Worker & Other Posts

Gujarat Anganwadi Recruitment 2022 : મહિલા અને બાળકો વિકાસ વિભાગ, ગુજરાત સરકાર (ઇ-એચઆરએમએસ) એ આંગણવાડી કાર્યકર અને સહાયક ખાલી જિલ્લા-મુજબની …

Read more